Musixen

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

MUSİXEN ÜYE/KULLANICI AYDINLATMA ve AÇIK RIZA BEYAN METNİ


İşbu üye Aydınlatma Metni, Emniyet Evleri Mahallesi Yeniçeri Sokak Güler İş Merkezi No:2/3 Kağıthane / İstanbul (“MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.” / “ŞİRKET”) tarafından, şirket ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla geliştirilen uygulamaya üye olmak ve bu uygulamadan yararlanmak amacıyla giriş sağlayarak üye olan kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmesine ilişkindir

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER, TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla geliştirilen uygulamadan yararlanmak ve uygulamayı kullanmak amacıyla üye olan kişilerden isim soyisim,kişi doğum tarih bilgisi,cinsiyet,iletişim numaraları,e-mail adresleri,kredi kartı bilgileri ve diğer finansal ödeme bilgileri,adres bilgileri,ses ve görüntü içeren müzik/şarkı konulu kayıtları, vb. veriler üyelik işlemleri sırasından ve sonrasında şirket tarafından veri sahibinden toplanır.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:
1. Şirketin ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla geliştirilen yazılım içerikli uygulamanın işleyiş ve gelişimini sağlamak, pazar ağı ve hedef kitleyi belirlemek üzere stratejiler üretmek amacıyla
2. Sair tüm yasal yükümlülükler

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki ilgililere aktarılabilecektir.

1. Şirket yetkililerine ve şirketimiz avukatlarına, bağımsız denetçilere, potansiyel hissedarlara, ilgili sivil toplum kuruluşları,
2. İş sağlığı ve güvenliği ve bilgi güvenliği uzmanlarına, ilgili Bakanlık, Mahkeme, Savcılık gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,
3. Şirketin iş konusuyla ilgili 3.kişilerin sahalarının ziyaretleri ve yerinde işlem amacıyla saha sahibi işletme, kurum ve kuruluşlara
4. Şirketin ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla yurt dışına veri aktarımı yapılabilir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL TUTULMASI

KVKK’nın 4.maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve doğru ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

E. SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA

Elde edilen kişisel veriler 15 yıl saklanır ve uygulama üyeleri tarafından bu 15 yıllık süre içinde herhangi bir dava açılmamış olması halinde 15 yılın dolumunu müteakip 180 gün içinde imha edilir.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini https://www.musixen.com/ yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA AÇIK RIZA BEYANI


İşbu Açık Rıza Beyanı ile tarafımdan;

Uygulama Üyelik Başvuru Formu’nu doldururken belge ve bilgi olarak paylaşmış olduğum genel ve özel nitelikli kişisel veri kabilinden verilerimi kendi açık rızam ile Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ile paylaşmış olduğumu,

Başvuru ve üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası esnasında vermiş olduğum kişisel verilerimin Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, güncellenmesine, düzenli aralıklarla kontrol edilerek gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanımının engellenmesi de dâhil olmak üzere işleneceğine,

Yukarda sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kanunda öngörülen her türlü işlemin yapılmasına, mevzuat ve/veya sözleşmede öngörülen yükümlülüklerimin yerine getirebilmesi amacıyla, şahsıma ait kişisel verileri, aktarmakla yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşlarına ve uygulama niteliği gereği işleyiş ve gelişimi sağlayabilmek amacıyla gerektiğinde yurt dışında bulunan üçüncü kişi ve şirket kurumlarına veri aktarımını AÇIK RIZA VERMEK SURETİYLE MUVAFAKAT ETTİĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.