Musixen

MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

HAKKINDA AYDINLATMA METNİMUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. olarak siz değerli kullanıcılarımıza/müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin gizliliği ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami özen ve hassasiyet ile yerine getirmek üzere bir takım temel kurallar benimsemiştir. Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş ’ne duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır.

Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme Formu” metninde, KVKK’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır.

KVKK kapsamında şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır.


A) Veri Sorumlusu


KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

KVKK uyarınca, Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş’ye iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü kişilerce paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

B) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği


Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ’nin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde satış ofislerimiz, internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:


· İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet gibi açık kimlik verileriniz,
· Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
· Satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin taşınmazlara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz,
· Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
· İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,
· Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
· İş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz.
-İnsan kaynakları departmanı çalışmaları için özel nitelikli kişisel verileriniz

C) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği


Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;
· Sizlerle iletişim kurma,
· Sunulan ürün ve hizmetler ile imzalanan sözleşmelerin ifası,
· Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,
· Size özel kampanyalar ve ürün/hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi,
· Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; satış ofislerimiz, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi,
· Ürünler ve hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
· İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
· Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
· Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.
Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş’ye ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

D) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği


Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;

  • Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,
  • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere, iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir.

E) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri


Kişisel verileriniz, Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş tarafından gerek ürün ve hizmetlerin sunulması gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerin uygun bir şekilde ifa edilmesini sağlamak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

F) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız


Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.’den kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.’ne iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.’ne iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.

KVKK’nun 13. maddesi gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yazılı olarak Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.’ye iletebilirsiniz. Talebinizi internet sitemizdeki formu doldurup kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak “Emniyet Evleri Mahallesi Yeniçeri Sokak Güler İş Merkezi No:2/3 Kağıthane / İstanbul” adresine, Müşteri İlişkileri Departmanına bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya destek@musixen.com elektronik posta adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.

Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş., KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

G) Rıza Gerektirmeyen Haller


KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.
Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.


"MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş."
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası


A) KAPSAM


Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. “Bundan sonra “MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.” olarak anılacaktır” kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününün açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış.

B) TANIMLAR


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel Verileri İşleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sistemini kurma ve yönetme sorumluluğuna sahip gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Korumu Kurumu.

Politika:MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

C. AMAÇ


İş bu politikanın amacı, MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ’nin yürüttüğü veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerle ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır.

D. KİŞİSEL VERİ


1. Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel İlkeler


MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KVKK 4. maddesinin1 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir: • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma • Doğru ve gerektiğinde güncel olma • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme


Genel ilkeler MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. (2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


2. İşlenen Kişisel Verilerr


MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından İşlenen Kişisel Veriler, veri sahiplerinden açık rıza alınmak suretiyle ya da KVKK’nın 5. ve 6. maddelerince2 3 açık rızaya tabi olmaksızın yürütülebilecek faaliyetler ışığında işlenmektedir. MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve amaç bilgisine bağlı olarak işbu Politika’daki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir.

  • ·İsim, soy isim, meslek, unvanı, çalışma bilgisi, eğitim durumu, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, askerlik bilgisi, adli sicil bilgisi, vergi mükellefiyeti durumu gibi veri sahibini tanıtıcı bilgiler,
  • ·Nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus sureti fotokopisi, pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik tespit belgelerinde bulunan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
  • ·Adres, elektronik posta, telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile, telefon görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli veriler,

2 Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
• Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ISO belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişi bilgileri,
• Fiyatlandırma, mutabakat, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı finansal veriler.
• Şirketin ana faaliyet niteliği gereği kullanılan uygulamada sunulmak üzere sanatçılara,üyelere ve kullanıcılara ait kimliği belirlenebilir kılan her türlü sesli ve görüntülü müzik-şarkı içeren kayıtlar vb.


3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde kişisel verileri işlenmektedir; •Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
•Kişisel verilerin MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
•Kişisel verilerin işlenmesinin MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından işlenmesi,
•Kişisel verilerin MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından işlenmesinin MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
•Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
•Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.
MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından yukarıda belirtilen şartlar kapsamında, hizmetlerinin sunulması ve mevzuata uyum ve başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.
MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda;
MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin ve MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi.
MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda;
MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
•Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi olarak sıralanabilmektedir.


4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi


Kişisel veriler MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi4 uyarınca MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları


KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme


Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır.

Bu talepler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve talepleri başvuru formunu doldurarak ve kimlik tespit edici belgeler bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla gönderilerek veya destek@musixen.com adresine kayıtlı elektronik posta ile iletebilecektir.

4 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. (2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. (3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

6. Yurtdışına Veri Aktarımı


İşbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için kişisel veriler mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli idari ve teknik önlemler alınır.

7. Kişisel Verilerin Güvenliği


a. Güvenlik Önlemleri

Şirketimiz, KVKK 12. maddesine5 uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

b. Denetim

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Şirketimizin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta ve çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir.

5 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

MADDE 12- (1) Veri sorumlusu; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. (2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. (3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. (4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. (5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

MUSİXEN ÜYE/KULLANICI AYDINLATMA ve AÇIK RIZA BEYAN METNİ


İşbu üye Aydınlatma Metni, Emniyet Evleri Mahallesi Yeniçeri Sokak Güler İş Merkezi No:2/3 Kağıthane / İstanbul (“MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.” / “ŞİRKET”) tarafından, şirket ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla geliştirilen uygulamaya üye olmak ve bu uygulamadan yararlanmak amacıyla giriş sağlayarak üye olan kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmesine ilişkindir.
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.


A. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER, TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ


Şirketimiz tarafından ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla geliştirilen uygulamadan yararlanmak ve uygulamayı kullanmak amacıyla üye olan kişilerden isim soyisim, kişi doğum tarih bilgisi, cinsiyet, iletişim numaraları, e-mail adresleri, kredi kartı bilgileri ve diğer finansal ödeme bilgileri, adres bilgileri, ses ve görüntü içeren müzik/şarkı konulu kayıtları, vb. veriler üyelik işlemleri sırasından ve sonrasında şirket tarafından veri sahibinden toplanır.


B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:
1. Şirketin ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla geliştirilen yazılım içerikli uygulamanın işleyiş ve gelişimini sağlamak, pazar ağı ve hedef kitleyi belirlemek üzere stratejiler üretmek amacıyla,
2. Sair tüm yasal yükümlülükler.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ


Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki ilgililere aktarılabilecektir:
1. Şirket yetkililerine ve şirketimiz avukatlarına, bağımsız denetçilere, potansiyel hissedarlara, ilgili sivil toplum kuruluşları,
2. İş sağlığı ve güvenliği ve bilgi güvenliği uzmanlarına, ilgili Bakanlık, Mahkeme, Savcılık gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,
3. Şirketin iş konusuyla ilgili 3. kişilerin sahalarının ziyaretleri ve yerinde işlem amacıyla saha sahibi işletme, kurum ve kuruluşlarına,
4. Şirketin ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla yurt dışına veri aktarımı yapılabilir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL TUTULMASI


KVKK’nın 4. maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve doğru ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

E. SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA


Elde edilen kişisel veriler 15 yıl saklanır ve uygulama üyeleri tarafından bu 15 yıllık süre içinde herhangi bir dava açılmamış olması halinde 15 yılın dolumunu müteakip 180 gün içinde imha edilir.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ


Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini burada yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA AÇIK RIZA BEYANI


İşbu Açık Rıza Beyanı ile tarafımdan;
Uygulama Üyelik Başvuru Formu’nu doldururken belge ve bilgi olarak paylaşmış olduğum genel ve özel nitelikli kişisel veri kabilinden verilerimi kendi açık rızam ile Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ile paylaşmış olduğumu,
• Başvuru ve üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası esnasında vermiş olduğum kişisel verilerimin Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, güncellenmesine, düzenli aralıklarla kontrol edilerek gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanımının engellenmesi de dâhil olmak üzere işleneceğine,
• Yukarda sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kanunda öngörülen her türlü işlemin yapılmasına, mevzuat ve/veya sözleşmede öngörülen yükümlülüklerimin yerine getirebilmesi amacıyla, şahsıma ait kişisel verileri, aktarmakla yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşlarına ve uygulama niteliği gereği işleyiş ve gelişimi sağlayabilmek amacıyla gerektiğinde yurt dışında bulunan üçüncü kişi ve şirket kurumlarına veri aktarımını AÇIK RIZA VERMEK SURETİYLE MUVAFAKAT ETTİĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

ÜYE/KULLANICI İSIM SOYAD :
TARİH :
İMZA :

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

AYDINLATMA ve AÇIK RIZA BEYAN METNİ

İşbu Aydınlatma ve Açık Rıza Beyan Metni, Emniyet Evleri Mahallesi Yeniçeri Sokak Güler İş Merkezi No:2/3 Kağıthane / İstanbul (“MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.” / “ŞİRKET”) tarafından, şirket ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla geliştirilen uygulamaya yapılan sözleşmelerin gereği olarak ses ve görüntü içeren müzik/şarkı konulu kayıt paylaşımı yapan kişilerden elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmesine ilişkindir.
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.


G. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER, TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla geliştirilen uygulamadan yararlanmak, uygulamayı kullanmak ve uygulamaya yapılan sözleşmeler gereğince edim olarak belirlenen vb. unsurların katkı sunmak amacıyla paylaşımı esnasında şirketce elde edilen isim soyisim, kişi doğum bilgisi, cinsiyet, iletişim numaraları, e-mail adresleri, kredi kartı bilgileri ve diğer finansal ödeme bilgileri, adres bilgileri, ses ve görüntü içeren müzik/şarkı konulu kayıtları, vb. veriler işlemler sırasında ve sonrasında şirket tarafından veri sahibinden toplanır.

H. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:
3. Şirketin ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla geliştirilen yazılım içerikli uygulamanın işleyiş ve gelişimini sağlamak ve stratejiler üretmek amacıyla,
4. Sair tüm yasal yükümlülükler.


I. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ


Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki ilgililere aktarılabilecektir.
5. Şirket yetkililerine ve şirketimiz avukatlarına, bağımsız denetçilere, potansiyel hissedarlara, faaliyet konusu müzik olan stk ve kuruluşlara
6. İş sağlığı ve güvenliği ve bilgi güvenliği uzmanlarına, ilgili Bakanlık, Mahkeme, Savcılık gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,
7. Şirketin iş konusuyla ilgili 3. kişilerin sahalarının ziyaretleri ve yerinde işlem amacıyla saha sahibi işletme, kurum ve kuruluşlara
8. Şirketin ana faaliyet konusunu icra etmek amacıyla yurt dışına veri aktarımı yapılabilir.


J. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL TUTULMASI

KVKK’nın 4.maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve doğru ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.


K. SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA

Elde edilen kişisel veriler 15 yıl saklanır ve uygulama üyeleri tarafından bu 15 yıllık süre içinde herhangi bir dava açılmamış olması halinde 15 yılın dolumunu müteakip 180 gün içinde imha edilir.


L. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini https://www.musixen.com/ yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA AÇIK RIZA BEYANI

İşbu Açık Rıza Beyanı ile tarafımdan;
Uygulama Üyelik Başvuru Formu’nu doldururken belge ve bilgi olarak paylaşmış olduğum genel ve özel nitelikli kişisel veri kabilinden verilerimi kendi açık rızam ile Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ile paylaşmış olduğumu,
• Başvuru ve üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası esnasında vermiş olduğum kişisel verilerimin Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, güncellenmesine, düzenli aralıklarla kontrol edilerek gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanımının engellenmesi de dâhil olmak üzere işleneceğine,
• Yukarda sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kanunda öngörülen her türlü işlemin yapılmasına, mevzuat ve/veya sözleşmede öngörülen yükümlülüklerimin yerine getirebilmesi amacıyla, şahsıma ait kişisel verileri, aktarmakla yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına, ilgili sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili 3. Kişilerle ve uygulama niteliği gereği işleyiş ve gelişimi sağlayabilmek amacıyla gerektiğinde yurt dışında bulunan üçüncü kişi ve şirket kurumlarına veri aktarımını AÇIK RIZA VERMEK SURETİYLE MUVAFAKAT ETTİĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

İSİM SOYAD :
TARİH :
İMZA :

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

ADAY AYDINLATMA VE AÇIK RIZA BEYAN METNİ


İşbu Aday Aydınlatma Metni, Emniyet Evleri Mahallesi Yeniçeri Sokak Güler İş Merkezi No:2/3 Kağıthane / İstanbul (“MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.” / “ŞİRKET”) tarafından, ………………. tarihli iş görüşmesinin akabinde Aday’a verilmiştir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Aday, Çalışan ve Stajyer Adayı anlamında kullanımaktadır. İş Başvuru Formu ve/veya Özgeçmiş işbu metnin ayrılmaz parçasıdır. İşbu istihdam sürecinde elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ŞİRKET’imizce işlenmekte ve koruma altında tutulmaktadır.
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.


A. ADAYIN KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMA YÖNTEMİ


İstihdam amacıyla Şirketimiz Adayların kişisel verilerini aşağıda yer verilen yöntemler ile elde etmektedir.
İşyerine Doğrudan Müracaat: İstihdam amacıyla kişilerin Şirketimize e-posta yolu ile özgeçmişlerini göndermeleri veya bizzat Şirketimize gelerek İş Başvuru Formu’nu doldurması suretiyle,
Tavsiyelerin Değerlendirilmesi: Şirketimiz personelinin ve/veya hissedarlarının tavsiyesi ve referansı ile İnsan Kaynaklarına özgeçmiş ulaştırılması suretiyle;
İş Bulmaya Aracılık Eden Kuruluşlar: İnternet Üzerinden Yapılan Başvurular; Online platformlarda cv toplayan ve bu özgeçmişleri firmaya yönlendiren kariyer siteleri ve Şirketimizin farklı lokasyonlarda bağlı bulunduğu İŞ ve işçi bulma kurumuna (İŞ_KUR) yaptığı müracaatlarla aracılığı ile,
Okullar: Şirketimiz için tam zamanlı çalışacak stajyer adayları bulmak için ilgili meslek liseleri, yüksek okullar ve üniversiteler aracılığı ile,
Mülakat: Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. adına insan kaynakları uzmanı biri ve/veya ilgili birim yöneticisi tarafından görüşme yapılmak suretiyle,


B. İŞ BAŞVURU FORMU


İstihdam amacıyla yapmış olunan görüşmeler kapsamında Adaylardan; ad, soyad, meslek bilgisi, ikamet adresi, cinsiyet, ev telefonu, cep telefonu, e-posta adresi, doğum yeri, uyruk, TCKN, yaş, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni hal, var ise çocuk sayısı ve çocukların yaş bilgisi, erkek adaylardan askerlik ve terhis ve tecil bilgisi, Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.’de çalışan bir tanıdığı var ise o kişinin bilgisi, eğitim ve mezun olduğu okullar bakımından mezun olunan bölüm, mezuniyet tarihi, derece bilgisi, katılım sağlanan kurslar ve eğitimlerin konusu, eğitimi veren kişi, eğitimin yeri ve tarih bilgisi, bilinen yabancı diller bakımından anlama, yazma ve konuşma seviyeleri bilgileri, bilinen bilgisayara programlarının bilgisi, sağlık durumu, ciddi bir hastalık, ameliyat veya kaza geçirip geçirilmediğine ilişkin bilgi, herhnagi bir fiziksel engel olup olmadığı bilgisi, sigara kullanım bilgisi, iş tecrübesi bakımından çalışılan süre, pozisyon, net maaş ve ayrılma nedeni bilgisi, referanslar bakımından isim, soy isim, şirket adı pozisyon ve telefon bilgisi, bina güvenlik kamerası kayıtları, ve Aday tarafından sunulan, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve fakat kişisel veri tanımına giren, her türlü veri KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve https://www.musixen.com/ adresinde yer alan Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer verilen kapsamda işlenecektir.


C. ADAYA AİT ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER


Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından talep edilmese dahi, Aday’ın mülakat esnasında kendisi tarafından paylaşılması durumunda, kişisel sağlık verileri ve adli sicil bilgilerine vakıf olunması ihtimali oluşmaktadır.
Aday’ın kişisel sağlık verilerini ŞİRKET’imiz ile paylaşması halinde; adayın başvurmuş olduğu iş tanımına uygun olarak iş sözleşmesinin ifasını yerine getirmesine engel olabilecek bir husus olup olmadığı, diğer iş arkadaşlarını, tedarikçileri veya müşterileri tehlikeye sokacak bulaşıcı hastalıkların mevcut olup olmadığını ve işe başlama anında veya sonrasında çalışma kabiliyetini ortadan kaldırabilecek fiziksel veya ruhsal bir engel olup olmadığının anlaşılması dışında hiçbir koşulda kayıtlara geçmemektedir.


D. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA AMACI


1. Adayların kişisel verileri Şirketimiz tarafından açık pozisyon için özgeçmişlerin toplanması ve uygun adaylarla görüşme organizasyonu, iş sözleşmesinin kurulabilmesi için yetkinlik değerlendirme yöntemleri ile mülakat, sınav gibi iş görüşmesi ve aday değerlendirme süreçlerinde işlemektir.
2. Aday tarafından iş başvuru formunda ilgili bölümün doldurulması halinde; Aday’ın gelecekte uygun iş tanımları için değerlendirilebilmesi için Şirketimiz nezdinde tutulmakta olan özgeçmiş bankasında sadece şirketimizin veya grup şirketlerinin işgücü ve istihdam ihtiyacında kullanılmak üzere İnsan Kaynakları Departmanı tarafından elde edilen kişisel veriler görüşmenin olumsuz neticelenmesi halinde saklanmayıp derhal imha edilmektedir.
3. Aday’ın işe uygunluğunun anlaşılması amacı ile fiziksel, bedensel özellikleri kişisel sağlık verilerinin mülakat esnasında öğrenilmekte ve bu kişisel veriler Aday ile istihdam ilişkisi tesis edilmesi halinde Özlük dosyası kapsamında işlenmektedir.


E. ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE İMHA EDİLMESİ


Adayın başvuru sırasında vermiş olduğu kişisel verileri, başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde derhal imha edilir.
Adayın başvuru sırasında vermiş olduğu kişisel veriler başvuru sürecinin olumlu sonuçlanması halinde özlük dosyasında iş sözleşmesi süresince ve sonrasında 15 yıl süre ile saklanır.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini https://www.musixen.com/ adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
UYARINCA AÇIK RIZA BEYANI


İşbu Açık Rıza Beyanı ile tarafımdan;
• İş Başvuru Formu’nu doldururken ve iş görüşmesi esnasında kendi açık rızam ile paylaştığım özel nitelikli kişisel sağlık verilerimin istihdam sürecinde dikkate alınmak amacıyla Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ile paylaşmış olduğumu,
• Başvuru sırasında vermiş olduğum kişisel verileri, başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde derhal imha edileceğine,
• İstihdam sürecinin olumlu sonuçlanması ve iş ilişkisinin tesisi halinde bu kişisel verilerimin özlük dosyasının bir parçası haline geleceğini ve Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, güncellenmesine, düzenli aralıklarla kontrol edilerek gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanımının engellenmesi de dâhil olmak üzere işleneceğine,
• Yukarda sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kanunda öngörülen her türlü işlemin yapılmasına, mevzuatta ve/veya sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, şahsıma ait kişisel verileri, aktarmakla yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere ilgili 3. Kişilerle paylaşılmasına
AÇIK RIZA VERMEK SURETİYLE MUVAFAKAT ETTİĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.
ADAY İSİM SOYAD :
TARİH :
İMZA :

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

ÇALIŞAN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA BEYAN METNİ


İşbu çalışan Aydınlatma Metni, Emniyet Evleri Mahallesi Yeniçeri Sokak Güler İş Merkezi No:2/3 Kağıthane / İstanbul (“MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.” / “ŞİRKET”) tarafından, istihdamın sağlanması ve ilgili mevzuat gereği özlük dosyasının tutulması amacıyla Çalışan’dan elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmesine ilişkindir.
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.


M. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER, TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ


İş sözleşmesinin kurulması aşaması da dahil olmak üzere yapılan görüşmelerde ve iş sözleşmesinin kuruluşunu müteakip ilgili mevzuattan kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla ÇALIŞAN’dan ve ilgili mercilerden edinilmiş olan Kimlik Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Örneği, Meslek Bilgisi varsa sertifikası, Kan Grubu bilgisi, Medeni Hal, İmza, SGK No, E-Mail, Telefon No, Cep Telefonu No, Adresi, Kişisel Veri Sahibinin Eşi ve Çocukları ile İlgili Kimlik Bilgileri, Maaş Bilgisi, Çalışan Eğitim Bilgisi (Diploma), İstihdam Yeri, İşe Başlama Tarihi, İş Sözleşmesinin İçeriği, Askerlik Durumu, Adli Sicil Sorgulaması, Fazla Mesai Taahhütnameleri, İş Başvuru Formu, Özgeçmiş, İşe Alım Formları (mülakat değerlendirme, referans değerlendirme), Sağlık Bilgisi, Fotoğraf, IBAN / Hesap Numarası, Çalışanın Performans Değerlendirme Raporları, Çalışan Deneme Süresi Değerlendirmeleri, SGK Primleri, Bordro, İşe Son Verme Bilgisi, İcra/Maaş Haczi ve Nafaka Bilgileri ve bunlarla sınırlı olmaksızın Çalışan’dan elde edilen kişisel veriler ŞİRKET’imiz tarafından işlenmektedir.

N. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

5. İşe giriş, özlük dosyasının tutulması ve işten çıkış işlemleri için gerekli bilgi ve belgelerin toplanması, kaydı ve yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi ile bu bilgi ve belgelerin güncelliğinin sağlanması;
6. Yasal zorunluluk nedeniyle yapılması gereken zorunlu ve tercihe bağlı Bireysel Emeklilik Sigortası, Asgari Geçim İndirimi işlemleri, bordrolama maaş, avans ve benzeri ücret ödenmelerinin yapılması;
7. İş Kanunu kapsamında gözetim borcunun ifası;
8. İnsan kaynağı yetkinliğinin ve performansının değerlendirilmesi, gelişiminin planlanması;
9. Yurtdışı vize başvuruları evraklarının hazırlanması işlemlerinin yapılması;
10. Sair tüm yasal yükümlülükler.

O. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki ilgililere aktarılabilecektir.
9. Şirket yetkililerine ve şirketimiz avukatlarına, bağımsız denetçilere, potansiyel hissedarlara,
10. İş sağlığı ve güvenliği ve bilgi güvenliği uzmanlarına, ilgili Bakanlık, Mahkeme, Savcılık gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,
11. Şirketin iş konusuyla ilgili 3.kişilerin sahalarının ziyaretleri ve yerinde işlem amacıyla saha sahibi işletme, kurum ve kuruluşlara
12. Çalışan’ın yurt dışına seyahat edecek olması halinde Yurt dışında bulunan 3. Kişilere

P. ÇALIŞANA AİT ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER


Şirketimizde işyeri hekimi mevcut olup, kişisel sağlık verileri KVKK'nın 6. maddesi gereğince işyeri hekimi tarafından işlenmektedir. Kişisel sağlık verileri; çalışanın iş sözleşmesinin ifasını yerine getirmesine engel olabilecek bir husus olup olmadığını, diğer iş arkadaşlarını veya müşterileri tehlikeye sokacak bulaşıcı hastalıkların mevcut olup olmadığını ve işe başlama anında veya sonrasında çalışma kabiliyetini ortadan kaldırabilecek fiziksel veya ruhsal bir engel olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla gerekli olduğu ölçüde işlenmekte ve bu kapsamda özlük dosyasında saklanmaktadır. Bu kişisel verilere İşyeri Hekimi, Şirketin İnsan Kaynakları Yetkilileri, Şirket Yönetim Ekibi, dışında kimse ulaşamamaktadır. Ancak bu hususlardan kaynaklanan ihtilaf ortaya çıkması halinde şirket avukatları da bu verilere ulaşabilmektedir.

Q. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL TUTULMASI


KVKK’nın 4. maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve doğru ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep edemeyeceğini kabul ve beyan ederim.

R. SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA


Özlük dosyası, çalışanın çalışma süresince ve işten ayrılmasını müteakip ilgili mevzuat gereği 15 yıl saklanır ve Çalışan tarafından bu 15 yıllık süre içinde herhangi bir dava açılmamış olması halinde 15 yılın dolumunu müteakip 180 gün içinde imha edilir.

S. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ


Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
UYARINCA AÇIK RIZA BEYANI


İşbu Açık Rıza Beyanı ile tarafımdan;
• İş Başvuru Formu’nu doldururken ve iş görüşmesi istihdam sürecinde belge ve bilgi olarak paylaşmış olduğum özel nitelikli kişisel veri kabilinden sağlık verilerimin, İş Kanunun 75. maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında kendi açık rızam ile Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ile paylaşmış olduğumu,
• Başvuru ve iş sözleşmesinin kurulması ve ifası esnasında vermiş olduğum kişisel sağşıl verilerimin özlük dosyasının bir parçası haline geleceğini ve Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, güncellenmesine, düzenli aralıklarla kontrol edilerek gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanımının engellenmesi de dâhil olmak üzere işleneceğine,
• Yukarda sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kanunda öngörülen her türlü işlemin yapılmasına, mevzuat ve/veya sözleşmede öngörülen yükümlülüklerimin yerine getirebilmesi amacıyla, şahsıma ait kişisel verileri, aktarmakla yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere ilgili 3. Kişilerle ve iş gereği yurt dışına seyahat söz konusu olması halinde yurt dışında kurulu bulunan 3. Kişilerle paylaşılmasına,

AÇIK RIZA VERMEK SURETİYLE MUVAFAKAT ETTİĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

ÇALIŞAN İSİM SOYAD :
TARİH :
İMZA :

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

ÇALIŞAN YÖNERGESİ


1. Yönergenin Amacı ve Tanımlar


Şirketimiz Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nda tanımlanan veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Çalışan, işbu Yönerge’de detaylı bir şekilde yer verilen yükümlülüklere uymakla mükelleftir. Yönerge kapsamında yer alan tanımlar aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır. Bu Yönerge ile Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Çalışanlarının iş görme borçlarını ifa ederken kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uymaları gereken hususlar düzenlenmektedir.


Çalışan: Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. nezdinde geçici ve/veya daimi surette iş görme borcu üstlenen gerçek kişiler


Envanter: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter


İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi


Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi


Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu


Kurum: Kişisel Verilerin Korunması Kurumu


VERBIS: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi


Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi


Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi


Veri Sorumluları Sicili: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili


Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi


2. Kişisel Verilerin Korunması Politikasına Uygun Hareket Etme Yükümlülüğü

Çalışanlar, işleri gereği olarak iletişimde oldukları kişilerden ve/veya işyerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarından ve görev tanımı gereği vakıf olduğu kişisel verileri görev tanımına uygun olarak iş görme borcu kapsamında kendisine açıkça verilen yetki dışında kullanamaz. Çalışan, iş süreçlerinde >Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum projesi kapsamında oluşturulan politika ve prosedürlere uygun olarak hareket edecektir.

3. Envanterin Güncel Tutulması Yükümlülüğü


Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından toplanmakta, kullanmakta, korunmakta, muhafaza edilmekte, paylaşılmakta, imha edilmekte olan her türlü kişisel verinin işleme süreci girilerek oluşturulan Kişisel Veri Envanteri ilgili mevzuat gereği güncel tutulması gerekmektedir. Bu nedenle kişisel verilerin elde edildiği süreçlere ilişkin olarak bir yenilik ve/veya değişiklik olması halinde bu hususun derhal Şirket KVKK proje sorumlusuna bildirilmesi gerekmektedir.

4. Sözleşmelere Aydınlatma Metni Eklenmesi


Çalışan, işlerin yürütümü esnasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum projesi kapsamında oluşturulan politika ve prosedürlere uygun olarak hazırlanan belgeleri kullanacaktır. Standart dışı durumlar olması halinde konunun KVKK proje yetkilisine iletilmesi gerekmektedir. Proje yetkilisinin talimatları çerçevesinde işlemin ilgili mevzuata uygun yapılması sağlanmalıdır.

5. Kişisel Verilerin Sadece Elde Edildikleri Amaç Doğrultusunda Kullanılması


Çalışanlar iş yaparken elde edilen kişisel verileri elde ettikleri amaç dışında kullanmamalı, bu yönde bir risk oluşması halinde durumu derhal KVKK proje yetkilisineiletilmesi gerekmektedir. Çalışanların iş yaparken elde ettikleri kişisel verileri elde ettikleri amaç doğrultusunda kullanmamalarından dolayı oluşabilecek zararların tazmin yükümlülükleri doğacaktır.

6. KVKK Kapsamında Veri Güvenliğine İlişkin Asgari Çalışan Sorumlulukları


Çalışan, işbu Yönerge kapsamında aşağıda yer verilen hususlarda azami özen gösterecektir.

6.1. Gizlilik


Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verilerin Şirket dışında 3. Bir kişi ve/veya kurum ile paylaşılması prensip olarak yasaktır. Bu bilgiler 1. Derece gizli bilgi olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple yetkisi olmaksızın Şirketuhdesinde bulunan herhangi bir kişisel veriyi Şirket dışına çıkaran, paylaşan, ulaşılabilir kılan Çalışanlarsebep oldukları zararı tazminle yükümlü olacaklardır.

6.2. Veri Güvenliğine Aykırılık ve Gizlilik İhlali


Çalışan asgari olarak Şirketimiz Veri Güvenliği Politikaları bakımından aşağıda yer verilen hususlara uymaması hali ihlalin niteliğine göre disipline aykırı bir eylem olarak ve/veya İş Kanunu’nun haklı nedenle fesih hallerinin düzenlendiği, 25/2. maddesinde yer alan Ahlak ve İyi niyet Kurallarına aykırılık olarak değerlendirilebilecek ve gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bununla birlikte Şirketimiz, ihlalin Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca haksız fiil oluşturması halinde ortaya çıkan zararları Çalışan’a rücu etme hakkı saklıdır.

a) Kurumsal bilgi sistemlerine ve hizmetlerine erişmek için kullanılan bireysel şifreler, kurum çalışanları dâhil, kimse ile paylaşılmamalı, kurumun belirleyeceği şifre değişim esaslarına göre düzenli olarak güncellemelidir.
b) Kurumun dahili kablosuz ağlarına erişmek için kullanılan şifreler kesinlikle üçüncü partilerle paylaşılmamalıdır.
c) Kullanıcılara kullanımları için tahsis edilen taşınabilir, sabit her türlü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi bilgi cihazları, kişisel haberleşme için kullanılmamalıdır.
d) Kullanıcılar, kullanımlarına tahsis edilen cihazların donanım ve yazılımlarında, kurumun belirlediği bilgi güvenliği politikalarını ihlal edecek değişiklikler gerçekleştirmemelidirler. Kullanıma engel olan arızaların giderilmesi ve gereken güncellemelerin uygulanması bilgi teknolojileri birimi tarafından gerçekleştirilmelidir.
e) Kurum tarafından tahsis edilen bilgi cihazlarındaki arızalar, kişisel çabalarla giderilmeye çalışılmamalı, yetkisiz kişi veya kurumlara bu cihazlar tamir için teslim edilmemelidir.
f) Kullanıcılar, bilgi teknolojileri biriminin onayı olmadan kullandıkları bilgi cihazlarına yazılım yüklememelidirler.
g) Kullanıcılara kullanımları için tahsis edilen taşınabilir, sabit her türlü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi bilgi cihazları ile taşınabilir depolama aygıtlarının, kurum dışında bir kullanıcı tarafından kullanımına izin verilmemelidir.
h) Kişisel verileri içeren elektronik belgeler, kişisel veri depolama aygıtlarında bulundurulmamalıdır. Zorunlu hallerde kurum tarafından tahsis edilen, kripto ile kullanılan taşınabilir depolama cihazları kullanılmalıdır. Kişisel verileri içeren elektronik belgeler hiçbir hal ve şart altında, şahsi e-posta, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, hiçbir surette paylaşılmayacaktır. Ancak paylaşılması durumunda, Şirketin bilgisi ve yazılı onayı olmaması şartı ile, Şirket sorumlu tutulamaz.
i) Kişisel verileri içeren elektronik belgeler, açık bir şekilde Internet üzerinden elektronik olarak paylaşılmamalıdır. Paylaşım yalnızca bilgi teknolojileri birimi tarafından izin verilen paylaşım ortamları veya kurumsal e-posta hesabı üzerinden, şifre ile korunmuş arşiv dosyaları ile yapılmalıdır. Kişisel e-posta hesapları ve mesajlaşma uygulamaları ile kişisel verileri içeren elektronik belgeler paylaşılmamalıdır. Bu tür belgeler, bu maddede zikredilen şartlara uyularak, yalnızca gizlilik anlaşması yapılmış taraflar ile paylaşılmalıdır.
j) Kullanıma tahsis edilen bir bilgi cihazının, bilgisayar veya depolama aygıtı, çalınması veya kaybedilmesi durumunda, durum derhal bilgi teknolojileri birimine bildirilmelidir.

7.İlgili Kişinin/ Kişisel Veri Sahibinin Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.’ye Başvurusu


Kanun kapsamında ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenip işlenmediğine dair bilgi alma hakkı bulunmaktadır. Kişisel verilerle ilgili herhangi bir üçüncü kişiden bilgi ve/veya belge talebi söz konusu olduğunda; Çalışan, konuyu KVKK Proje sorumlusuna yönlendirmelidir. Bu gibi hallerde gelen talepler çalışanlar tarafından kendilerine açıkça talimat verilmedikçe cevaplanmamalıdır.

MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ VE POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI


2. TANIMLAR


3. İLKELER


4. SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


5. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ


6. KİŞİSEL VERİLERİN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN SAKLANMASI VE İMHASI USULLERİ


I.KAYIT ORTAMLARI
II.TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
i. İdari Tedbirler:
ii. Teknik Tedbirler:
III.KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

7. DİĞER HUSUSLAR


EK-1
SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

1. GİRİŞ VE POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Saklama ve İmha Politikası”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından hazırlanmıştır.

2. TANIMLAR
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Aydınlatma Metni: Kişisel verinin hangi amaçla ne kadar süre saklanacağı, hangi yöntemle toplandığı, nasıl muhafaza edildiği ve 3. kişilerle paylaşılıp paylaşılmayacağı hususlarında ilgili kişiye yapılan açıklama
Başkanlık: Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanlığı
Envanter: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri
Kişisel Verilerin Silmesi: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi
Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
Kurum: Kişisel Verilerin Korunması Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
VERBIS Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri Sorumluları Sicili Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili
Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

3. İLKELER


1. Şirketimiz tarafından Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’un 4. maddesinde sayılan ve aşağıda yer verilen ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:
1.1. Kişisel veriler, ancak KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
1.2. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması KVKK gereği zorunludur:
1.2.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
1.2.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
1.2.3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
1.2.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
1.2.5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2. Yukarıda yer verilen ilkelere uyum bakımından ise Şirketimiz olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile veri güvenliğine ilişkin KVKK’da yer alan hükümlere uygun davranılmaktadır.

3. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Şirketimizce belirlenmektedir.

4. KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Şirketimiz tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından Şirketimiz’e başvurulması halinde;
a. https://www.musixen.com/ web adresinde yer alan başvuru formu ile iletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişiye bilgi verilmektedir.
b. Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

4. SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından; ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, elde ettiği kişisel verilerin elde edilme amacına uygun olarak kullanması, yasal yükümlüklerini yerine getirmesi, hizmet kalitesinin artırılması, hukuki taahhütlerinin ifası, çalışan haklarının düzenlenmesi, müşteri veya tedarikçi ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla fiziki ve/veya elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde işlenmekte, saklanmakta ve imha edilmektedir.

4.1. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren sebepler
a. Sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,
b. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
c. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
d. Kişisel verilerin Şirketimizin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
e. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
f. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

4.2. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler
Şirketimiz tarafından kişisel veriler aşağıdaki sebeplerle ilgili mevzuat kapsamında re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:
a. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ortadan kalkması,
b. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
c. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,
d. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
e. İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
f. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
g. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

5. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ


Şirketimiz bünyesinde kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından bir sınıflandırma yapılmakta ve her bir tip kişisel veri için saklama ve imha süreci belirlenmektedir.

1. Yasal yükümlülükler dikkate alınmakta ve herhangi bir kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilmektedir.

2. Şirketin yasal olarak bir kişisel veriyi tutması gereken asgari sürenin üzerinde bir süre o kişisel veriye ticari faaliyetini sürdürmek ve/veya herhangi bir istisnai ihtiyaç söz konusu ise o kişisel veri özelinde imha süresi daha uzun bir süre olarak belirlenir ve Aydınlatma ve/veya Açık rıza metninde bu husus detaylı olarak belirtilir. Söz konusu sürenin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

3. Şirketimiz tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, işbu Politika’nın ekinde (Ek-1) yer alan “Saklama ve İmha Listesi”nden ulaşabilirsiniz. Saklama süresi dolan kişisel veriler, ilgili ekte yer alan süreler esas alınarak, 6 aylık periyodlarla işbu “Saklama ve İmha Politikası”nda yer verilen usullere uygun olarak imha edilir.

4. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az beş yıl süreyle saklanır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN SAKLANMASI VE İMHASI USULLERİ


I. KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik ortamlar:
• Bilgisayar
• Serverlar
Fiziksel ortamlar:
• Ofis İçi kilitli dolaplar
• Kilitli Arşiv
• Klasörler

II. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK’nın 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, Şirketimiz tarafından alınmış olan idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

i. İdari Tedbirler:

Şirketimiz idari tedbirler kapsamında;
a. Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır. Şirket uygulamaları esas alınarak hazırlanan Erişim Yetki Politikası’nın hükümleri bu madde uygulamasında dikkate alınır.
b. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
c. Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
d. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
e. Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

ii. Teknik Tedbirler:

Şirketimiz teknik tedbirler kapsamında;
a. Veri Güvenliği bakımından bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi süreçlerini yürütür.
b. Kişisel verilerin sistemler dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini sağlar.
c. Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
d. Bütün birimlerinde çalışanların, özellikle Bilgi Teknolojileri çalışanlarının kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
e. Tekrar ulaşılmayacak şekilde kişisel verilerin yok edilmesi sağlanır.
f. Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreleme yöntemleri ile korunur.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

Şirketimiz tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler Kanun ve Yönetmelik’te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde Şirketimiz tarafından re’sen yahut İlgili Kişinin başvurusu üzerine yine Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile imha edilecektir.

a. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri:

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

Sistemlerden Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Sistemde bulunan ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi veya taşınabilir medyada yani flash ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

Kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.
•Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,
•Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.

Fiziksel Ortamda Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

Fiziksel Yok Etme Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

Şirket içerisinde elden çıkarılacak olan teçhizat bakımından öncelikle teçhizat üzerinde kişisel veri olabilecek herhangi bir bilgi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Üzerinde kişisel veri olan teçhizatlar için birimler (disk, harici bellek, vs.) donanımlar sökülerek yedek parça olarak kullanıma alınmalıdır.

Depolama cihazının içerdiği bilginin bir daha okunamaması için klasik silme veya format işlemlerinin ötesinde yeterli düzeyde işlem yapılmalıdır.
• Elden çıkarılmak istenen teçhizat aktif cihaz ise (modem, switch, router vb.) default ayarlara getirilerek elden çıkarılır.
• Eğer kritik bilgi herhangi bir medya üzerindeyse (CD, DVD vb.) ortam kırılarak imha edilebilir.
• Gizlilik dereceli bilgi içeren, ama geçersizleşmiş, hatalı basılmış, kullanılmayacak olan tüm kâğıtlar, kağıt imha makinesi kullanılarak imha edilir.
• Elden çıkarılan teçhizat mutlaka envanter listesinden düşürülmelidir.
• İçerisinde bilgi barındırma yeteneği olmayan teçhizatlar zimmet ve envanterden çıkarıldıktan sonra ihtiyaca göre istenildiği gibi kullanılabilir.

Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir.
Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında Şirketimiz; KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

7. DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Şirketimiz tarafından hazırlanan işbu Saklama ve İmha Politikası ……………. tarihinde yürürlüğe girmiştir.

EK-1

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

Şirket tarafından işlenen verilere ait saklama ve imha süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde süreç bazında tespit edilmiş olup aşağıda yer verilmektedir.

SÜREÇ ve KAPSAM SAKLAMA VE İMHA SÜRESİ


ÇEREZ POLİTİKASI

Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 'nin ("Şirket") olarak sahip olduğumuz Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.https://www.musixen.com/ web sitemizin ve uygulamaların ("Web Sitesi ve uygulamalar") ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası ("Politika"), tüm Web Sitesi ve uygulama ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Üyelik işlemlerinizin tamamlanarak Web Sitesi'ne üye olmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgilere Aydınlatma Metni'nde ulaşabilirsiniz.

Bu Politika, Web Sitesi'ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu Politika'yı dikkatlice okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz.

I. Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi'nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.


Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;
• Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
• Şirket'in sizin Web Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
• Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

II. Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

III. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Web Sitesi'nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.


Çerezin Adı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
Google Analytics Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Google Ads Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
RMC RMC, web tarayıcısı aracılığıyla bilgisayarınıza veya üçüncü taraf bir analiz sağlayıcısına ait benzersiz bir tanımlayıcı içeren küçük metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Bunu hizmetleri ve web sitelerini geliştirmek için kullanır. RMC, belirli pazarlama kampanyalarının ve bazı ürünlerinin performansını izlemek için Google Analytics'i kullanır. Bu, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların, farklı temas noktalarında RMC adına uyarlanmış reklamlar oluşturmasına izin vermektir. Bu servis sağlayıcılar, kişisel bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi vb. İçermeyen IP adresinizi ve kişisel olarak tanımlanamayan bilgilerinizi toplayabilir. Bu çerezler ayrıca web sitemizin nasıl kullanıldığına ve performansına ilişkin istatistiksel bilgiler de sağlar. RMC çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.relateddigital.com/en/rmc-product-privacy-policy Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Facebook Facebook çerezleri, facebook hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz, kullanır. Çerezler, Facebook'un Facebook ürünlerini size sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dahil olmak üzere sizin hakkında aldığı bilgileri anlamasını sağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama için kullanır.
Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğugüvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir. Örneğin; Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Google Tag Manager Musixen, bu web sitesinin işleyişini yönetmek için Google Tag Manager’ı kullanmaktadır. Data toplamanın ve işlemenin amacı: Google Tag Manager, verileri yöneten etiket yönetimi çözümüdür. Gizlilik ve reddetme hakkında bilgi: https://www.google.com/policies/privacy Oturum Çerezleri
Hotjar Bu web sitesindeki bazı sayfalarda, web sayfalarımızla nasıl bir etkileşim kurduğunuzu görmek adına Hotjar kullanıyoruz. Hotjar, siteyi ziyaretiniz sonrasında internet kayıt bilgileri ve ziyaretçi davranış detayları hakkında kişisel olmayan bilgileri toplamak için çerez kullanmaktadır. Bu işlemleri size daha iyi bir deneyim sunabilmek, tercihlerinizi tanımlayabilmek, teknik sorunları belirlemek, trendleri analiz etmek ve genel olarak web sitemizi iyileştirmek adına kullanmaktayız.https://www.hotjar.com/privacy Oturum Çerezleri
Google Optimize Optmize, Analytics çerezlerini kullanarak kullanıcıların deneyimine etki eden varyasyonların farklı kitlelere gösterimini sağlamaya ve bir deney oluşturmaya yarar. Böylece deneyim iyileştirmek için en iyi varyasyonun bulunmasını sağlar. Gizlilik ve reddetme hakkında bilgi: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
New Relic New Relic servis sağlayıcısı olarak, servis sağladığı sitelerin ağ ve sistem kullanımı ve işletimi, kullanıcı aksiyonları ve diğer performans takip verileri ile birlikte bazı kullanıcı kitlelerinin yaşadığı problemleri de görebilmek adına kullanıcı verilerini (isim, ID vb) kullanır. Bu verileri sağladığı servisin yasadışı kullanımını engellemek, teknik aksaklık durumlarında sistemlerini yönetebilmek, sağladığı hizmetin kalitesini ölçmek, geliştirmek ve iyileştirmek için kullanır. https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri


KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi'nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi'ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi ve uygulama; Facebook ve Youtube gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir.

V. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:


• Internet Explorer
1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın.
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

• Microsoft Edge
1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz

• Google Chrome
1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
3. Altta Gelişmiş'i tıklayın.
4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
5. Çerezler'i tıklayın.
6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

• Mozilla Firefox
1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın

• Safari
1. Safari > Tercihler'i seçin.
2. Gizlilik öğesini tıklayın.
3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.

Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla
bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.
Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

VI. Bizimle İletişime Geçin

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle aşağıdaki adreste belirtilen iletişim yollarından birini kullanabilirsiniz:https://www.musixen.com/

Çerezlerin Kullanımının Kontrolü

Tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi suretiyle çerezlere ilişkin tercihlerin kişiselleştirilmesi sağlanabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
   
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
   
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
   
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   
Facebook https://www.facebook.com/policy/cookies/
   
Youtube https://policies.google.com/privacy
   
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
   
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
   
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
   
Doubleclick.net https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=tr
   
Twitter https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
   
Gemius http://www.gemius.com.tr/kisisel-verilerin-korunmas-ve-slenmesi-politikas.html
   
Comscore https://www.comscore.com/About/Privacy-Policy
   
Adform https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/cookie-policy/

Veri Sahibi’nin Hakları

Veri Sahibi, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar doğrultusundaki talepler, https://www.musixen.com/ adresinde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi işbu Aydınlatma Metni’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

– Veri Sahibi’nin, herhangi bir kişisel verinin Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat Ve İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından kullanılmaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunulması durumunda, internet
– Web sitesinin işleyişinden tam olarak faydalanamayabilecek olup, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluk Veri Sahibine aittir.

MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. IZINLI KULLANICI VERİ TABANI KAYIT
VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ İZİN METNİ

İşbu Ticari İleti Onay metninin amacı; MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ve İŞ ORTAKLARI tarafından sağlanan hizmetler bakımından izin veren kullanıcıların somut ve/veya soyut faydalardan istifade etmesinin sağlanmasıdır. İş Ortakları, ……………… vb. tüzel kişilerdir. İzin veren kullanıcının ………….. verileri İş Ortakları ile paylaşılacaktır. Bu izin metnini onaylamakla Şirketimiz tarafından sağlanacak potansiyel avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.

İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul ederek, tarafımızla paylaşılmış olduğunuz e-posta adresinize, telefon numaranıza ve diğer uygulamalara elektronik ticari ileti gönderilmesini, paylaştığınız bilgilerin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını kanundan doğan haklarınız saklı kalmak kaydıyla kabul etmiş bulunmaktasınız.

İşbu açık rızanıza istinaden Şirketimizle paylaşmış olduğunuz veriler Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Politikasında detaylı olarak açıklandığı şekilde ve tarafınıza sunulacak olan Aydınlatma Metni ve işbu onay metninde taahhüt edilen şekilde kullanılacak, bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek, saklanacak ve ilgili üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona ermesi tarihinden itibaren, herhangi bir hukuki ihtilafın vuku bulması halleri hariç 10 yıl boyunca saklanacaktır. İşbu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İşbu izninizi geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemlerinizi ……………….. yapabilir veya (…………….) arayarak bildirebilir veya size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İşbu izin metninin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde …….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmış olup, aynı kanun kapsamında veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak elden kimlik teyitli veya noter vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir. Başvurunun Yapılacağı Adres: Emniyet Evleri Mahallesi Yeniçeri Sokak Güler İş Merkezi No:2/3 Kağıthane / İstanbul veya destek@musixen.com üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:
A. İsim:
B. Soyisim:
C. T.C Kimlik No:
D. Telefon No:
E. E-posta Adres:

B. Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. •Üye •İş Ortağı •Çalışan •İş Başvurusunda Bulunan •Hissedar •Diğer (____________________)

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. • Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimizin ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Şirketimizin, KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu formda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURUCU TARİH, AD VE SOYAD, İMZA