Musixen

“MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ”

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

A. KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. “Bundan sonra “MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.” olarak anılacaktır” kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününün açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış.

B. TANIMLAR


Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar.

Özel nitelikli kişisel veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verileri işleme

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir.

Kişisel veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri kayıt sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Korumu Kurumu

Politika

MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

C. AMAÇ

İş bu politikanın amacı, MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ’nin yürüttüğü veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerle ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır.

D. KİŞİSEL VERİ

1. Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel İlkeler

MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KVKK 4. maddesinin1 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:

 • - Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • - Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • - Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • - İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • - İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Genel ilkeler

 • MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
 • (2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
 • a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

2. İşlenen Kişisel Verilerr

MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından İşlenen Kişisel Veriler, veri sahiplerinden açık rıza alınmak suretiyle ya da KVKK’nın 5. ve 6. maddelerince2 3 açık rızaya tabi olmaksızın yürütülebilecek faaliyetler ışığında işlenmektedir. MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve amaç bilgisine bağlı olarak işbu Politika’daki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir.

 • - İsim, soy isim, meslek, unvanı, çalışma bilgisi, eğitim durumu, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, askerlik bilgisi, adli sicil bilgisi, vergi mükellefiyeti durumu gibi veri sahibini tanıtıcı bilgiler,
 • - Nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus sureti fotokopisi, pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik tespit belgelerinde bulunan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
 • - Adres, elektronik posta, telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile, telefon görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli veriler,

2 Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 • Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ISO belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişi bilgileri,
 • Fiyatlandırma, mutabakat, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı finansal veriler.
 • Şirketin ana faaliyet niteliği gereği kullanılan uygulamada sunulmak üzere sanatçılara,üyelere ve kullanıcılara ait kimliği belirlenebilir kılan her türlü sesli ve görüntülü müzik-şarkı içeren kayıtlar vb.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • - MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde kişisel verileri işlenmektedir;
 • - Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • - Kişisel verilerin MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • - Kişisel verilerin işlenmesinin MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • - Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından işlenmesi,
 • - Kişisel verilerin MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından işlenmesinin MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • - Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • - Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.
 • - MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından yukarıda belirtilen şartlar kapsamında, hizmetlerinin sunulması ve mevzuata uyum ve başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.
 • - MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda;
 • - MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin ve MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi.
 • - MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda;
 • - MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • - Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi olarak sıralanabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi4 uyarınca MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • f. Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır.

Bu talepler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve talepleri başvuru formunu doldurarak ve kimlik tespit edici belgeler bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla gönderilerek veya destek@musixen.com adresine kayıtlı elektronik posta ile iletebilecektir.

4 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. (2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. (3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda MUSETECHS YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

6. Yurtdışına Veri Aktarımı

İşbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için kişisel veriler mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli idari ve teknik önlemler alınır.

7. Kişisel Verilerin Güvenliği

a. Güvenlik Önlemleri

Şirketimiz, KVKK 12. maddesine5 uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

b. Denetim

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Şirketimizin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta ve çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir.

5 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

MADDE 12- (1) Veri sorumlusu; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. (2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. (3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. (4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. (5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.